ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

พระพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัย และพระธรรมะก็ไม่มีข้อยกเว้น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่พระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปส่งผลต่อการพัฒนา และเมื่อเวลาผ่านไป ชาวพุทธได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใส่ศรัทธาในหลากหลายศาสนา ซึ่งนำไปสู่ความสมบูรณ์ของทุกฝ่าย ในปัจจุบันนี้ ที่แนวคิดและวิธีการทางพระพุทธศาสนาแพร่กระจายไปทั่วโลก ผู้คนกำลังปรับหลักการทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากับมิติใหม่ๆ มากมายของชีวิต
Top