ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

พุทธศาสนาสอนว่าสรรพสิ่งเกิดจากเหตุ ธรรมะก็เช่นเดียวกัน พุทธศาสนาได้เผยแพร่ในประเทศต่างๆที่มีประวัติและวัฒนธรรมแตกต่างกันไป ข้อนี้มีผลต่อการพัฒนาพุทธศาสนาในสายต่างๆ โดยชาวพุทธที่ต่างๆได้นำหลักธรรมและหลักปฎิบัติของพุทธเจ้ามาปรับใช้ในวิถีแห่งวัฒนธรรมของตน
Top