வரலாறு & கலாச்சாரம்

காரண காரியங்களில் இருந்தே அனைத்தும் உருவாகிறது என்பதை பௌத்தம் போதிக்கிறது, தர்மமும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. ஒவ்வொரு தேசத்தின் வரலாறும், கலாச்சாரமும் அதன் வளர்ச்சியால் பாதிப்புக்குள்ளானது, காலப்போக்கில், பௌத்தர்களின் சிந்தாந்த பகிர்வால், பல்வேறு மதநம்பிக்கை கொண்டவர்களும் செறிவூட்டப்பட்டனர். தற்போது உலகம் முழுவதும் பௌத்த கருத்துகளும் மற்றும் பயிற்சி முறைகளும் பரவியுள்ளன. பௌத்த சித்தாந்தங்களை மக்கள் தங்களது வாழ்வின் பல அடுக்குகளுக்கேற்ப ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.
Top