உலகளாவிய மதிப்புகள்

கருணை, அரவணைப்பு, நேர்மை மற்றும் இரக்கத்தின் உலகளாவிய மதிப்புகள் அனைவராலும் பாராட்டப்படுகின்றன. அவை நீடித்த நட்புக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் சாவி.
Top