විශ්වසාධාරණ වටිනාකම්

දයාව, සුහදබව, අවංකභාවය, කරුණාව යන විශ්වසාධාරණ වටිනාකම් හැමදෙනාම අගය කරති. කල්පවත්නා මිත්‍රත්වයකට සහ සතුටට යතුර නම් එයය.
Top