උසස් අධ්‍යයනය

බෞද්ධ ඉගැන්වීම් වඩ වඩාත් ගැඹුරට ඉගෙන ගන්නා කල්හි අපගේ ජීවිත පරිවර්තනය කර ගන්නා අපේ ප්‍රතිපදාව වඩාත් ඵලදායී වේ. අපේ මනස අතිශයින් සංකීර්ණය. මේ නිසා, එයට හරියටම ගැළපෙන ක්‍රමය අපට අවශ්‍යය. ගැඹුරට ධර්මය හැදෑරීමෙන් මේ ක්‍රම එකින් එක හෙළි වේ. ගැඹුරු චින්තනය හා භාවනාව තුළින් මේ ධර්ම කාරණා අපේ ජීවිතයට එකතු කර ගන්නට හැකි මඟක් හෙළි කර ගැනීමට ජිග්සො ප්‍රහේලිකාවක් එකට ගළපන්නා සේ අපි ඒවා එකතු කරගනිමු.
Top