භාවනා

දර්ශනසූරී ඇලෙක්සැන්ඩර් බර්සින් විසින් මෙහෙයවනු ලබන මාර්ගෝපදේශිත භාවනා. සිත සන්සුන් කරගෙන දවස පුරා සතුට ගොඩනගා ගැනීමට ඉගෙන ගන්න.
Top