අප ගැන

studybuddhism.com යනු සැබෑ බෞද්ධ ඉගැන්වීම් මනාව වටහා ගත හැකි, ප්‍රායෝගික ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන පෘථුල මූලාශ්‍රයයකි. අපේ ඉලක්කය වන්නේ ටිබෙටයේ ඥානය, නොමිලයේම ප්‍රචාරණ දැන්වීම්වලින් ද තොරව, නූතන ලෝකයට විවෘත, ළඟාවිය හැකි තත්ත්වයට පත් කිරීමය.

බෞද්ධ ගුරුවරයෙකු, පරිවර්තකයෙකු සහ වසර 50කට අධික අත්දැකීම් ඇති ප්‍රයෝගික බෞද්ධයෙකු වන දර්ශනසූරී ඇලෙක්සැන්ඩර් බර්සින් විසින් 2001දී ආරම්භ කරන ලද මෙම බර්සින් ලේඛනාරක්ෂණය (Berzin Archives) ඉදිරි පරපුරේ වෙබ් අඩවියකි. 80කට අධික පිරිසකගෙන් සැදුම්ලත් අන්තර්-ජාතික කණ්ඩායමක් සමග studybuddhism.com දිගටම වර්ධනය වේ. අපි නිරතුරුවම බෞද්ධ ඉගැන්වීම ඇතුළත් අලුත් ලිපි, වීඩියෝ සහ හඬපට එකතු කරමු.

10,357 Articles
15378
ලිපි
20,900 Subscribers
68200
දායකයන්
2,012 Listeners
2991
ප්‍රේක්ෂකයන්
43,733 Followers
47000
අනුගාමිකයන්
7,700 Readers
8677
පාඨකයන්

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

Board dr med aldemar andres hegewald
වෛද්‍ය ඇල්ඩිමාර් ඇන්ඩ්‍රස් හේග්වාල්ඩ්
සභාපති
Board karsten bachem
කාර්ස්ටන් බැචම්
පළමු උප-සභාපති
Board dr jorge numata
ආචාර්ය ජෝජ් නියුමාට්
දෙවන උප-සභාපති

දහම් උපදේශක

Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400
දෙවන ට්සෙන්ශාබ් සේකොං රින්පෝඡේ
තවදුරටත් කියවන්න

කණ්ඩායම

Alexander berzin large
දර්ශනසූරී ඇලෙක්සැන්ඩර් බර්සින්
ආරම්භක සහ කර්තෘ
තවදුරටත් කියවන්න
Matt linden
මත් ලින්දියන්
ප්‍රධාන සංස්කාරක සහ ඡායාරූපශිල්පී
Julia sys
ජූලියා සිස්මිලීනන්
ක්‍රමෝපාය සහ මෝස්තර
Andrey 200
ඇන්ද්‍රී දරෝෆ්සොෆ්
වෙබ් තැනුම්කරු
Maxim severin
මාක්සිම් සෙවේරින්
දත්ත විශ්ලේෂක
Lunacharski
ඇලක්සී ලියුනාකාර්ස්කි
තාක්ෂණික සහකාර
Zhenja 300 4
එෆ්ගෙනී බූට්සටෝෆ්
තාක්ෂණික සහකාර
Sophie bod
සොෆී බොඩ්
තාක්ෂණික සහකාර
Andreas 300
ඇන්ඩ්‍රියාස් කිල්මන්
නීති කටයුතු

සිංහල

N.g.l.u.s.bandara
එන්.ජී.එල්.යූ.එස්.බණ්ඩාර
භාෂා පරිවර්තක
Si bertram g liyanage 300
බර්ට්‍රම් ජී. ලියනගේ
සංස්කාරක

සංදේශ

Dalai lama 100
14 වන දලයි ලාමා වහන්සේ
කියවන්න
Ling rinpoche 100
ලිං රින්පෝඡේ හිමියෝ
කියවන්න
Tsenzhab serkong tulku 100
දෙවන ට්සෙන්ශාබ් සේකොං රින්පෝඡේ
කියවන්න
Top