ಧ್ಯಾನಗಳು

ಡಾ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬರ್ಜಿನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಧ್ಯಾನಗಳು. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ.
Top