ಹೇಗೆ…

ಧ್ಯಾನದ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೌದ್ಧ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಕ್ರಮವಾದ ಸೂಚನೆಗಳು.
Top