કઈ રીતે …

ધ્યાનની તાલીમ અને પ્રેમ, કરુણા અને હકારાત્મક લાગણીઓની વિશાળ શ્રેણી વિકસાવવા માટેની બૌદ્ધ પદ્ધતિઓ પર સ્પષ્ટ, પગલું-દર-પગલાં સૂચનાઓ.
Top