ಏನಿದು…

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮವೇ? ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿಧಿಯೇ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ? ಮೂಲಭೂತ ಬೌದ್ಧ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Top