តើអ្វីទៅគឺជា….

តើព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាទេ? តើកម្ម មានន័យថា វាសនាទេ? តើយើងទាំងអស់គ្នាកើតវិញទេ? សំនួរអំពីទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាសាមញ្ញៗ ត្រូវបានបកស្រាយនៅទីនេះ
Top