2

មាគ្គាឆ្ពោះទៅកាន់ការត្រាស់ដឹង

មាគ្គាព្រះពុទ្ធសាសនាទីបេនៃការប្រែកាយ គឺធ្វើតាមដំណាក់កាលច្បាស់ៗ និងមានបែបបទត្រឹមត្រូវ ដែលហៅថា ឡាម-រីម។ ឡាម-រីម ផ្តល់អោយយើងនូវចំណេះដឹង នៃរបៀបវិវត្តិទៅមុខ ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើង ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជាព្រះពុទ្ធ៕
Top