3

ការហ្វឹកហាត់ចិត្ត

ឡូជុង​(Lojong) ឬ ការបដិបត្តិហ្វឹកហាត់ចិត្តបែបទីបេ វាធ្វើអោយយើងនៅតែរឹងមាំ និងវិជ្ជមានជានិច្ច នៅក្នុងការប្រឈមនូវបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងជិវិត៕ តាមរយៈការហ្វឹកហាត់ចិត្ត យើងអាចប្រែក្លាយកាលៈទេសៈអវិជ្ជមានណាមួយ អោយទៅជាឪកាសនៃការបង្កើតសេចក្តីស្រលាញ់ បង្កើតសេចក្តីមេត្តា និងការយោកយល់៕
Top