3

آموزش ذهن

لوجونگ، نامی است برای تمرین‌های آموزش ذهن، به ما این توانایی را می‌دهد که قوی باشیم و به ما می‌آموزد که چگونه با فراز و نشیب‌های زندگی مواجه شویم. با آموزش ذهنمان می‌توانیم همه شرایط منفی را به فرصتی مثبت تبدیل کنیم و عشق، شفقت و درک را در قلبمان افزایش دهیم.
Top