لام ریم

مراحل طبقه‌بندی شده که به لام ریم معروف است ساختاری فراهم می‌کند که برای همه احکامی که بودا تعلیم داده است کاربرد دارد. لام ریم به وضوح نشان می‌دهد که چگونه همه این تعالیم با هم هماهنگ‌اند و مانند یک دستورالعمل فردی برای تکامل معنوی ما به‌کار می‌روند.
Top