ລຳ-ຣິມ

ຄຳສອນຕາມລະດັບຂັ້ນ, ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ ລຳ-ຣິມ, ຈະເປັນໂຄງສ້າງໃຫ້ເຮົາບັນຈຸຄຳສອນພຣະສູດທັງໝົດຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ, ຈາກຕົ້ນຈົນຈົບໄດ້. ລຳ-ຣິມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຄຳສອນທັງໝົດປະກອບເຂົ້າກັນແນວໃດ ແລະ ຕັ້ງໃຈໃຫ້ ເປັນຄຳແນະນຳສ່ວນຕົວສຳລັບການພັດທະນາຈິດວິນຍານຂອງເຮົາເອງ.
Top