ຄຸນຄ່າສາກົນ

ຄຸນຄ່າສາກົນຂອງຄວາມເມດຕາ, ຄວາມອົບອຸ່ນ, ຄວາມຈິງໃຈ, ແລະ ຄວາມເຫັນໃຈ ເປັນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຊື່ນຊົມ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນກຸນແຈສູ່ມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມສຸກທີ່ຖາວອນ.
Top