ค่านิยมสากล

คุณค่าสากลของความเมตตา ความอบอุ่น ความจริงใจและความกรุณา เป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชม คุณค่าเหล่านี้ ก่อเกิดมิตรภาพและความสุขที่เที่ยงแท้ถาวร
Top