องค์ดาไลลามะกับวันครบรอบ 50 ปีวันคุ้มครองโลก

Sb nasa earth

เนื่องในวันครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งวันคุ้มครองโลก โลกใบนี้ของเรากำลังเผชิญปัญหาท้าทายที่หนักหน่วงที่สุดจากปัญหารุนแรงอื่นๆ คือ ปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยและความผาสุกของผู้คนในปัจจุบัน แต่กระนั้นก็ดี ในท่ามกลางการต่อสู้ดิ้นร้นนี้ เราระลึกถึงความเมตตากรุณาและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นคุณค่าทางใจ โรคระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกในขณะนี้ เป็นภัยคุกคามพวกเราทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือเพศสภาวะ ความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติ ที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันเพียงเท่านั้นคือคำตอบ เพื่อให้ทุกคนได้ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นคือ อาหาร เสื้อผ้าและที่อยู่อาศัย

ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม เราได้เกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่บนโลกใบนี้แล้ว ทั้งคนรวย คนจน คนมีการศึกษา หรือไม่มีการศึกษา ต่างก็เป็นพลเมืองของโลกใบนี้ แต่ในท้ายสุดแล้ว เราแต่ละคนเป็นเพียงมนุษย์เดินดินเหมือนๆกันหมด และเราทั้งผองต่างมีสิทธิโดยบริบูรณ์ในการพบหาความสุข หลีกหนีจากความทุกข์ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสรรพสัตว์มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยทั่วหน้าในเรื่องนี้ เราจะเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันและใกล้ชิดผูกสัมพันธ์กัน นั่นคือความรู้สึกที่แท้จริงของความรับผิดชอบในระดับสากล ได้แก่ ความปราถนาช่วยผู้อื่นหลุดพ้นปัญหาทั้งปวง

พระแม่ธรณีของเรากำลังสอนเราเรื่องความรับผิดชอบระดับสากลนี้ โลกสีฟ้าใบนี้เป็นที่อยู่อาศัยที่น่ารื่นรมย์ สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เป็นชีวิตของเรา อนาคตของโลกก็คืออนาคตของเรา จริงๆแล้ว โลกสีฟ้าใบนี้คือแม่ของเรา พวกเราเป็นลูกๆของแม่พระธรณีและคอยพึ่งพิงแม่อยู่ ในยามที่ต้องประสบปัญหาของโลกร่วมกัน การทำงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็น

อาตมาเพิ่งมาเห็นคุณค่าเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายหลังที่อาตมาหลบหนีลี้ภัยจากธิเบตในปี พ.ศ. 2502 ซึ่งในเวลานั้นสิ่งแวดล้อมของโลกยังดูบริสุทธิ์อยู่ เราไม่ต้องกังวลใจที่จะดื่มนํ้าในลำธารเลย เพราะในเวลานั้นนํ้าใสสะอาดและปลอดภัยมาก เป็นที่น่าเศร้าใจว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักๆในปัจจุบันนี้คือปัญหาเรื่องนํ้าดื่ม นํ้าสะอาดหาได้ยากเต็มทีในเวลานี้ทั่วโลก

เราต้องช่วยกันให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั่วโลก ที่ทำงานอย่างขมักเขม้นทุกท่าน ได้เข้าถึงปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐาน คือมีนํ้าสะอาดบริสุทธิ์ไว้ใช้ดื่มกินและมีสุขาภิบาลที่ดีที่เหมาะสม อันจะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า สุขอนามัยที่ดีคือหนึ่งในพื้นฐานในการดูแลสุขภาพที่ดี

การได้รับการบริการดูแลสุขภาพที่ถึงพร้อมโดยทั่วหน้าจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบคัน จะช่วยให้เราแก้ไขวิกฤติปัญหาโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ท้าทาย และกำลังทำลายโลกในขณะนี้ได้ แถมยังจะช่วยป้องกันวิกฤติทางด้านสาธารณสุขในอนาคตอีกด้วย อาตมาเข้าใจว่าข้อนี้ได้ถูกระบุในวัตถุประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในประเด็นเรื่องสุขภาพของโลก

ขณะนี้เรากำลังร่วมเผชิญหน้าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน มีความจำเป็นมากที่เราต้องร่วมพลังสามัคคีให้ความช่วยเหลือจำเป็นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องของเราทั่วโลกที่ด้อยโอกาส อาตมาได้แต่หวังและสวดมนต์อธิษฐานเพื่ออนาคตข้างหน้าว่าพวกเราจะช่วยกันสุดกำลังเต็มที่ ในการรังสรรค์ให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นทั้งในทางสุขภาวะและสุขอนามัย

องค์ดาไลลามะ

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

Top