วิทยาศาสตร์ทางจิต

การเอาชนะเหนืออารมณ์ที่วุ่นวายสับสน และเข้าถึงจิตที่มีศักยภาพที่สูงสุดนั้น เราจำต้องรู้ว่าจิตใจทำงานอย่างไร พุทธศาสนามีคำสอนว่าเรื่องกลไกของจิตโดยสมบูรณ์ครบถ้วน และยังอธิบายอารมณ์และจิตทำงานในรูปแบบของความคิดและไร้ความคิดอย่างไร เรานำความรู้นี้ใช้ในการแยกแยะว่าความคิดใดถูกต้อง ความคิดใดไม่ถูกต้อง เรายังสามารถถอดรื้อได้โดยเห็นการทำงานของจิตที่เกิดขึ้นสัมพันธ์ก่อเกี่ยวตลอดสาย โดยแสองออกมาทางประสบการณ์ชีวิต เมื่อนั้นเราก็จะเรียนรู้ควบคุมจิตของตนได้
Top