วิทยาศาสตร์ทางจิต

เพื่อที่จะเอาชนะอารมณ์ที่รบกวนจิตใจและเข้าถึงศักยภาพของจิตใจได้อย่างเต็มที่ เราต้องรู้ว่าจิตใจทำงานอย่างไร พระพุทธศาสนานำเสนอแผนที่จิตใจที่ครอบคลุม ซึ่งอธิบายอารมณ์ของเราและวิธีการทำงานของความคิดเชิงแนวคิดและไม่ใช่แนวคิด (conceptual and non-conceptual thought) ด้วยการใช้ความรู้นี้ เราสามารถแยกแยะระหว่างความคิดที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง แยกโครงสร้างองค์ประกอบทางจิตของประสบการณ์ในชีวิตของเรา และเรียนรู้วิธีควบคุมจิตใจของเรา
Top