Khoa Học Tâm Thức

Để khắc phục phiền não và đạt được tiềm năng hoàn hảo của tâm thức, chúng ta cần phải biết cách tâm mình vận hành như thế nào. Phật pháp trình bày một bản đồ tâm thức toàn diện, giải thích những cảm xúc của chúng ta, cũng như cách niệm tưởng và tâm vô niệm vận hành ra sao. Khi sử dụng kiến thức này, chúng ta có thể phân biệt giữa ý tưởng đúng đắn và ý tưởng không chính xác, giải tỏa những kết cấu tinh thần trong kinh nghiệm sống và học cách điều phục tâm mình.
Top