Kim Cương Thừa

Nhờ thấu hiểu cách những pháp tu Mật điển thượng thặng hoạt động như thế nào để đem lại giác ngộ một cách hữu hiệu nhất, chúng ta sẽ có niềm tin mãnh liệt đối với những phương pháp Mật điển tinh vi. Kiến thức thông suốt cho phép chúng ta dấn thân vào hành trì Mật điển một cách thực tiễn mà không nản lòng vì mức độ khó khăn của pháp tu, dù đó là Thời Luân hay một hệ thống khác.
Top