A-tỳ-đạt-ma và Hệ Thống Học Thuyết

Nghiên cứu về A tỳ đạt ma, các đề tài kiến thức đặc biệt, cho thấy có nhiều cách mà chúng ta có thể phân chia và thấu hiểu vạn pháp trên thế gian. Với kiến thức này, chúng ta có thể vượt qua sự phức tạp của đời sống, và hiểu được những gì mình trải nghiệm, rồi có thể chứng ngộ bản tánh sâu sắc nhất của thực tại, nhờ việc học hỏi và hành thiền bằng các phương pháp và nội quán từ các hệ thống Phật giáo khác nhau.
Top