Nghiên Cứu Cao Cấp

Càng học hỏi Phật pháp sâu hơn thì công phu tu tập sẽ càng chuyển hóa cuộc sống của chúng ta một cách hữu hiệu hơn. Tâm thức ta vô cùng phức tạp, nên cần có những pháp tu phù hợp với tâm mình. Việc nghiên cứu Phật pháp sâu rộng trình bày những pháp tu như thế, từng pháp một. Giống như trò chơi ráp hình, ta sẽ ráp những mảnh giáo pháp lại với nhau để tỏ bày cách áp dụng chúng vào đời sống hàng ngày, qua việc tư duy và thiền quán.
Top