مطالعات پیشرفته

هرچه تعالیم بودایی را عمیق‌تر بیاموزیم تمرین‌های ما برای ایجاد تحول موثرتر خواهد شد. ذهن ما بسیار پیچیده است و ما به روشی نیاز داریم که با ذهنمان هماهنگ باشد؛ مطالعه عمیق دارما این روش‌ها را، یکی بعد از دیگری، آشکار می‌کند. ما با تفکر و تمرکز روش‌های دارما را مانند قطعه‌های پازل در کنار هم قرار می‌دهیم و آنها را در زندگی‌روزمره‌مان به‌کار می‌بریم.
Top