مربیان معنوی

آموزه‌های بودایی حقیقی‌اند زیرا می‌توان آنها را در سلسله بلاانقطاع استادان شناخته شده دنبال کرد. وقتی به این امر اطمینان داشته باشیم کوشش می‌کنیم که آموزه‌های بودایی را انجام دهیم. می‌دانیم که اگر آنها را درست بفهمیم و به‌کار بریم به نتایج مفید مورد نظرمان دست می‌یابیم.
Top