گامپوپا (۱۱۵۳-۱۰۷۹) مهمترین شاگرد میلارپا ، یوگی تبتی، است. گامپوپا در اثرش به نام «گوهر تزیین آزادی» (Jewel Ornament of Liberation) آموزه‌های اصلی سنت کادامپا را با آموزه‌های ماهامودرا درباره طبیعت ذهن آمیخته است. ۱۲مکتب  داگپو کاگیو از او و شاگردش پاگمودروپا نشات گرفته‌اند. 

مأخد تصویر: himalayanart.org 

Top