Study buddhism gampopa 400

ພຣະກຳໂປປາ

ພຣະກຳໂປປາ (1079-1153) ເປັນສິດເອກຂອງໂຍຄີທິເບດ ຄືທ່ານ ມີລາເຣປາ. ໃນ ຄຳສອນ “ອາພອນອັນຍະມະນີແຫ່ງເສລີພາບ”, ພຣະກຳໂປປາ ໄດ້ຮວມເອົາວິທີການ ຝຶກຈິດຂອງນິກາຍກາດຳປາ ເຂົ້າກັບຄຳສອນເລື່ອງມະຫາມຸທຣາ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ ທຳມະຊາດຂອງຈິດ. ສຳນັກປັດຊະຍາ ດັກໂປ ກາກິວ 12 ແຫ່ງ ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ເພິ່ນ ແລະ ລູກສິດທີ່ຊື່ ປາກໂມດຣູປາ.

Top