Study buddhism gampopa 400

คัมโปปะ

พระคัมโปปะ (1079-1153) เป็นศิษย์เอกของท่านโยคีธิเบตมิลาเรปะ ในคำสอน เครื่องประดับอัญมณีแห่งความปลดปล่อย (Jewel Ornament of Liberation) ท่านได้รวมเอาวิธีการฝึกจิตของนิกายกดัมปะเข้ากับคำสอนมหามุทราอันว่าด้วยเรื่องธรรมชาติของจิต ท่านและลูกศิษย์ของท่าน คือ ปัคโมดรุปะ เป็นที่แหล่งมาของ สาขาดักโปทั้ง 12 ในนิกายกาจู

Image: himalayanart.org

Top