Gampopa (1079 – 1153) là đại đệ tử của Milarepa, vị đại hành giả du già Tây Tạng. Trong tác phẩm Bảo Châu Trang Nghiêm Của Giải Thoát, Gampopa đã phối hợp các phương pháp luyện tâm của truyền thống Kadampa với giáo pháp Đại Thủ Ấn về bản tánh của tâm. 12 trường phái Dagpo Kagyui bắt nguồn từ ngài và Pagmodrupa, đệ tử của ngài.

Top