Đạo Sư Tâm Linh

Các giáo pháp được xem là xác thực, khi chúng được truy tầm trở về Đức Phật, qua dòng truyền thừa không gián đoạn của các đạo sư đã chứng ngộ. Khi cảm thấy tự tin về điều này, chúng ta sẽ nỗ lực hành trì giáo pháp, với sự hiểu biết rằng chúng sẽ đem lại kết quá lợi lạc mà ta mong muốn, khi chúng ta thấu hiểu và áp dụng giáo pháp một cách đúng đắn.
Study buddhism buddha 410

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị thầy vĩ đại, đã sống ở Ấn Độ hơn 2500 năm trước. Sau khi giác ngộ, ngài đã chỉ dạy cách tu tập để tất cả chúng sanh có thể đạt được giác ngộ như ngài.
Study buddhism nagarjuna 400

Long Thọ

Long Thọ là vị đại sư Ấn Độ tiên phong, người đã giảng giải giáo pháp về tánh Không của Đức Phật.
Study buddhism aryadeva 400

Thánh Thiên

Thánh Thiên (Aryadeva) là đại đệ tử của Long Thọ (Nagarjuna). Ngài đã giảng giải và khai triển giáo huấn về tánh Không của Long Thọ.
Study buddhism shantideva

Tịch Thiên

Tịch Thiên là một đại sư Ấn Độ vĩ đại, người đã giảng giải pháp tu và công hạnh của chư bồ tát.
Study buddhism atisha 400

A-đề-sa

A-đề-sa đã truyền bá Phật pháp từ Ấn Độ sang Tây Tạng, sau khi Phật pháp bị suy tàn một thời gian ở đó.
Study buddhism gampopa 400

Gampopa

Gampopa là đại đệ tử của Milarepa, một vị thầy thuộc dòng Kagyu.
Study buddhism tsongkhapa 400

Tông Khách Ba

Tông Khách Ba là người sáng lập truyền thống Gelugpa (Cách-lỗ) của Phật giáo Tây Tạng.
Study buddhism dalai lama web

Đức Dalai Lama thứ Mười Bốn

Đức Dalai Lama thứ Mười Bốn là lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, người đã nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989 và là biểu tượng của tinh thần bất bạo động và lòng bi mẫn trên thế giới.
Study buddhism ling rinpoche 400

Yongdzin Ling Rinpoche

Yongdzin Ling Rinpoche là vị Trợ Giáo Chính của Đức Dalai Lama thứ 14, và là vị Ganden Tripa thứ 97, lãnh đạo tinh thần của truyền thống Gelugpa.
Study buddhism tsenzhab 500

Tsenzhab Serkong Rinpoche

Tsenzhab Serkong Rinpoche là một trong các sư phụ cũng như Thầy Đối Tác Tranh Biện của Đức Dalai Lama thứ 14, và là bậc thầy trong tất cả phạm vi của Phật giáo Tây Tạng.
Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400

Tsenzhab Serkong Rinpoche thứ Hai

Tsenzhab Serkong Rinpoche thứ Hai là vị “tulku” tái sinh của Tsenzhab Serkong Rinpoche.
Study buddhism geshe ngawang dhargyey

Geshe Ngawang Dhargyey

Geshe Ngawang Dhargyey là một đạo sư tiên phong giảng dạy cho người Tây phương ở Library of Tibetan Works & Archives, tại Dharamsala, Ấn Độ.
Top