Cầu Nguyện Và Nghi Lễ

Hành trì Phật pháp chủ yếu là nhằm chuyển hóa tâm thức bằng cách loại trừ khía cạnh tiêu cực và tăng trưởng cảm xúc tích cực. Nếu chỉ cầu nguyện và thực hành nghi lễ mà thôi thì không thể hoàn thành mục tiêu này, nhưng chúng có thể hỗ trợ cho việc hành thiền và tu học, bổ sung thêm cơ cấu cho việc tu tập của chúng ta. Sự quân bình giữa các yếu tố trí tuệ, tình cảm và sùng mộ sẽ giúp cho việc tu tập của chúng ta trở nên đầy đủ và toàn diện.
Top