Giảng Giải Về Việc Tu Tập Bồ Tát Hạnh Và Giới Nguyện

Nhiều người trong chúng ta có thể thọ bồ tát giới hơi sớm, khi chưa thật sự phát triển đầy đủ, ngay cả những giai đoạn đầu của bồ đề tâm. Điều trước tiên mà mình nên có là “bồ đề tâm nguyện”. Đó là ước nguyện thành tựu giác ngộ của riêng mình, là điều chưa xảy ra, để tạo lợi lạc cho tha nhân. Và điều này có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chỉ đơn thuần ước muốn điều này; giai đoạn thứ hai là cái gọi là “trạng thái cam kết” mà trong đó, chúng ta cam kết không từ bỏ mục tiêu này cho đến khi thành tựu giác ngộ. Rồi chúng ta tiếp tục phát triển cái gọi là “trạng thái dấn thân” của bồ đề tâm, khi mà ta hoàn toàn quyết tâm dấn thân vào những pháp tu sẽ đưa mình đến giác ngộ. Chính ở giai đoạn đó, mà mình sẽ thọ bồ tát giới.

Top