Бодь сэтгэлд суралцах болон бодьсадвын сахил сахихад зориулсан бодь сэтгэлийн үйлүүдийн тайлбар

Бидний ихэнх нь бодь сэтгэлийн бүр эхний үе шатуудыг үнэхээр бүрэн төлөвшүүлээгүй байгаа үедээ бодьсадвын сахилыг бага зэрэг яаруу авдаг байж болох юм. Бидний эхэлж төрүүлэх зүйл нь “ерөөхүйн бодь сэтгэл” байна. Энэ нь бусдад тус болох үүднээс хараахан хүрээгүй байгаа өөрийн хувийн гэгээрэлд хүрэхийг хүсэх хүсэл. Үүнд хоёр үе шат байна. Эхнийх нь ердөө үүнийг хүсэх энэ үе шат; хоёрдох нь “үүрэг авах төлөв” гэдэг зүйл байх ба үүнд бид гэгээрэлд хүрэх хүртэл бодь сэтгэлийг орхихгүй гэсэн үүрэг авна. Ингээд бид бодь сэтгэлийн “орохуйн төлөв” (орохуйн бодь сэтгэл) гэдэг зүйлийг үргэлжлүүлэн төлөвшүүлнэ. Үүнд бид биднийг гэгээрэлд хүргэх бүтээлүүдэд өөрсдийг бүрмөсөн зориулахаар бүрэн шийднэ. Энэ үе шатанд бид бодьсадвын сахилыг хүртэнэ.
Top