Гүнзгий түвшин

Бурханы шашны сургаалд хэдийчинээ гүнзгий суралцана хийж байгаа бүтээлүүдийн бидний амьдралд нөлөөлөх нөлөө төдийчинээ их болно. Бидний сэтгэл маш нарийн төвөгтэй зүйл учир түүнд тохирсон аргыг бид хэрэглэх хэрэгтэй. Сургаалд гүнзгийрүүлэн суралцсанаар бид эдгээр аргуудыг нэг нэгээр нь олж мэдэх болно. Сургаалыг өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэх аргыг гаргаж ирэхийн тулд эвлүүлдэг зурагт тоглоомыг эвлүүлэхтэй адил сургаалын тодорхой хэсгүүдийг эргэцүүлэн бодож мөн бясалгал хийн тэдгээрийг хооронд нь тохируулан холбох хэрэгтэй болно.
Top