Важраяана

Тарнийн гүнзгий түвшний бүтээлүүд хэрхэн хамгийн үр дүнтэйгээр гэгээрэлд хүргэдгийг ойлгосноор тарнийн сургаалын тэдгээр нарийн аргуудад итгэх бидний итгэл илүү хүчтэй болно. Сайн мэдлэг нь бидэнд Дүйнхорын эсвэл өөр бусад тарнийн бүтээлийг хэцүү бүтээл гэсэн үүднээс хийхээс татгалзах бус харин бодит аргаар бүтээлийг хийх боломжийг олгодог.
Top