Chánh Văn

Tất cả những gì Đức Phật và các bậc đạo sư theo sau giảng dạy có mục tiêu duy nhất là giúp cho chúng ta thành tựu hạnh phúc chân thật. Các tác phẩm Phật pháp này được tuyển chọn để mang lại phương châm cho việc tu tập hàng ngày và qua đó, chúng ta sẽ quen thuộc với ý nghĩa của chúng và áp dụng những điều này trong đời sống hàng ngày. Nếu có thể duy trì điều này thì chúng ta sẽ dần dần vượt qua những khiếm khuyết và đạt được tiềm năng trọn vẹn nhất của mình, có khả năng tạo lợi lạc cho tất cả mọi người.
Top