Bát Nhã Tâm Kinh

Tôi nghe như vầy. Một thời, Đức Thế Tôn ở thành Vuơng Xá, trên đỉnh Linh Thứu, cùng với đại tập hội Tăng đoàn và chư Bồ tát. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập chánh định “quán chiếu thậm thâm”.

Cũng vào lúc bấy giờ, đại Bồ tát Quán Tự Tại quán chiếu pháp tu Bát nhã ba la mật đa, thấy ngũ uẩn đều không có tự tánh. 

Lúc ấy, nhờ lực gia trì của Phật, tôn giả Xá Lợi Phất hướng về đại Bồ tát Quán Tự Tại và thưa rằng: “Kính thưa ngài, nếu thiện nam tín nữ nào phát tâm hành trì Bát nhã ba la mật đa thậm thâm, thì phải nên tu như thế nào?”.

Đại Bồ tát Quán Tự Tại đáp rằng: “Xá Lợi Phất, thiện nam tín nữ nào phát tâm hành trì Bát nhã ba la mật đa thậm thâm, thì phải thấy rõ ngũ uẩn đều không có tự tánh. Sắc tức là Không, Không tức là sắc. Sắc chẳng khác gì Không, Không chẳng khác gì sắc. Tương tự như vậy, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều không có tự tánh. Xá Lợi Phất, vì thế vạn pháp đều không có tự tánh, không có đặc tính. Không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm.

“Xá Lợi Phất, vì thế nên trong tánh Không, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh và sự diệt tận của vô minh, cho đến không có lão tử và sự diệt tận của lão tử. Không có khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí huệ, không có chứng đắc, không có cả sự không chứng đắc.

“Xá Lợi Phất, vì không có chứng đắc, nên chư Bồ tát nương tựa vào Bát nhã ba la mật đa, tâm không chướng ngại, Vì tâm không chướng ngại, nên không khiếp sợ, xa lìa điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh niết bàn. Chư Phật ba đời vì nương tựa vào Bát nhã ba la mật đa, mà đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Cho nên phải biết Bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là chú vô song, diệt trừ mọi khổ não, chân thật, vì không hư dối. Chú Bát nhã ba la mật đa được tuyên thuyết như sau: Tadyatha, (om) gate gate paragate parasamgate bodhi svaha. Bản tánh là: Qua rồi, qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả vượt qua bên kia rồi, tỉnh thức rồi đó. Xá Lợi Phất, đại Bồ tát hãy nên hành trì Bát nhã ba la mật đa như thế.”.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn xuất định, tán dương đại Bồ tát Quán Tự Tại: “Lành thay, lành thay, thiện nam tử, đúng là như vậy. Nếu hành trì Bát nhã ba la mật đa đúng như ông nói, thì chư Như lai sẽ đều hoan hỷ.”.

Khi Đức Thế Tôn dứt lời, thì tôn giả Xá Lợi Phất, đại Bồ tát Quán Tự Tại và toàn thể pháp hội, cùng chư Thiên, Nhân, A tu la và Càn thát bà, đều hoan hỷ và tán thán lời của Đức Thế Tôn.

Top