Thất Chi Nguyện

Con quy y Phật, Pháp, Tăng Cho đến ngày đạt được giác ngộ nhờ công đức của hạnh thí và các ba la mật khác, nguyện thành tựu Phật quả để phổ độ chúng sinh.

Nguyện cho mặt đất ở mọi phương được làm bằng ngọc bích, mịn màng như lòng bàn tay, không có sỏi đá và êm dịu.

Nguyện cho phẩm vật cúng dường thiêng liêng và phẩm vật của con người, thật sự bày ra và trong quán tưởng như những đám mây cúng dường vô song của Đức Phổ Hiền, tràn đầy hư không.

(1) Con xin đảnh lễ tất cả chư Phật đã ban ân huệ trong cả ba thời, cùng Pháp và Tăng, con cúi lạy bằng thân thể nhiều như vi trần trong thế giới.

(2) Tựa như Đức Văn Thù và các chư vị khác đã cúng dường ngài, đấng Chiến Thắng, con cũng xin cúng dường ngài, đấng Thủ Hộ Như Lai và con cái của ngài.

(3) Từ vô thủy luân hồi, trong kiếp này và những kiếp khác, con đã vô tình tạo nghiệp xấu ác, hay khiến người khác tạo nghiệp như thế, vì tâm vô minh áp đảo. Con đã hoan hỷ với tất cả những điều này. Thấy đó là lỗi lầm, từ đáy lòng, con xin phát lồ sám hối với ngài, đấng Thủ Hộ của con.

(4) Con xin tùy hỷ biển công đức với tâm hoan hỷ từ bồ đề tâm phát sinh nơi ngài, để đem lại hạnh phúc cho mỗi một chúng sinh và tùy hỷ hạnh phổ độ chúng sinh của ngài.

(5) Xin chắp tay khẩn cầu, chư Phật khắp muôn phương soi sáng đèn Pháp Bảo cho chúng sinh đang khổ đau và dò dẫm trong đêm tối.

(6) Xin chắp tay khẩn cầu, đấng Chiến Thắng đã vượt thoát ưu phiền, cầu xin ngài trụ thế vô lượng a tăng kỳ kiếp không lìa xa chúng sinh mù quáng, mãi lang thang trong cõi luân hồi.

(7) Với những thiện nghiệp đã tích tập từ tất cả những điều thiện hảo con đã làm, nguyện cho con diệt trừ mọi nỗi khổ của tất cả chúng sinh hữu tình.

Nhờ cúng dường nền tảng này, tẩm đầy nước thơm, rải rắc nhiều bông hoa, trang nghiêm với núi Tu Di, bốn lục địa, mặt trời, mặt trăng, được quán tưởng như cõi Phật, nguyện tất cả chúng sanh trôi lăn trong luân hồi đều được đưa về tịnh độ.

Om idam guru ratna mandala-kam-nir-yatayami. Con kính dâng mạn đà la này đến chư bổn sư tôn quý.

Top