མ་དཔེ་ཁག

སངས་རྒྱས་དང་རྗེས་ཀྱི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཚང་མའི་དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་པུ་ནི། ང་ཚོར་བདེ་སྐྱིད་ངོ་མ་ཞིག་ཐོབ་པར་རོགས་ཕན་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཡོད། འདེམ་སྒྲུག་བྱས་པའི་ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་དེ་དག་གིས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་ནང་ཉམས་ལེན་ཆེད་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་དང་། དེ་བརྒྱུད་ནས་དེ་དག་གི་གོ་དོན་ལ་ང་ཚོས་མྱོང་འདྲིས་དང་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དེ་ལྟར་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ན། རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་རྣམས་རིམ་པས་མེད་པ་བཟོས་ནས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་མངོན་དུ་བྱེད་ཐུབ།
Top