རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།

དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་གི་གཞུང་འདི་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་སྲོལ་ཚང་མས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཨང་གྲངས་ ༣༧ ནི་གལ་གནད་ཅན་ཞིག་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་ཁྲིད་པར་བྱེད་པའི་ཉམས་ལེན་ནམ་ཆ་རྐྱེན་ཚན་པ་ ༣༧ ཡོད། འདི་དག་ནི་ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་བརྟེན་ནས་རིམ་པས་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཉམས་ལེན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཞིག་ཡིན། གཞུང་བསྡུས་པ་འདིའི་ནང་བཤད་པའི་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

Top