་་་ གང་རེད།

ནང་ཆོས་དེ་ཆོས་ལུགས་ཤིག་རེད་དམ། ལས་ཟེར་བ་དེ་ལས་སྐལ་ལམ་ལས་ཀྱི་སྐོས་ཐང་གི་གོ་དོན་ཡིན་ནམ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཡང་བསྐྱར་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་རྣམ་གཞག་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་འདིར་ལན་འདེབས་བྱས་ཡོད།
Top