ఏమిటి...

బౌద్ధమతం అనేది ఒక మతమా? కర్మ అంటే విధినా? మనమందరం మళ్లీ పునర్జన్మను పొందుతామా? ప్రాథమిక బౌద్ధ భావనలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు ఇక్కడ సమాధానాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
Top