37 Pháp Tu Bồ Tát

Tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng đều nghiên cứu bản văn luyện tâm này của đạo sư Togme Zangpo dòng Sakya. Con số 37 có tính chất trọng đại; có một pháp tu bao gồm 37 hành trì hay yếu tố dẫn đến trạng thái tịnh hóa. Đây là những hành trì phổ biến, được noi theo trong quá trình phát triển tiệm thứ để tiến tới giải thoát, nếu noi theo đường tu Tiểu thừa, hay giác ngộ, nếu noi theo đường tu Đại thừa. 37 pháp tu Bồ tát được trình bày trong bản văn ngắn gọn này là kim chỉ nam cho toàn bộ Bồ tát đạo.

Top