متن‌های اصلی

هدف مشترک تعلیمات بودا و استادان پس از او دست‌یافتن به شادی حقیقی است. متن‌هایی که انتخاب شده‌اند دربردارنده دستورالعمل‌هایی برای تمرین روزانه‌اند. از این طریق می‌توانیم مفاهیم آنها را بیاموزیم و آنها را در زندگی‌مان به‌کار گیریم. اگر در این کار تداوم داشته باشیم به تدریج بر همه کمبودها فایق می‌آییم و به حداکثر توان بالقوه‌مان دست می‌یابیم و قادر خواهیم بود به دیگران بهره برسانیم.
Top