علم ذهن

برای اینکه احساسات پراکنده را تحت تسلط آوریم و از نهایت توانایی ذهنمان استفاده کنیم باید بیاموزیم که ذهنمان چگونه عمل می‌کند. بودیسم طرحی قابل درک از ذهن ارائه می‌دهد، احساسات ما را توضیح و نشان می‌دهد چگونه افکار انتزاعی و غیر انتزاعی عمل می‌کنند. با به‌کار گرفتن این دانش می‌توانیم عقاید معتبر را از اعتقادات نادرست بازشناسیم، اجزاء ذهنی تشکیل شده از تجربه‌های پیشین زندگی‌را بازسازی کنیم و بیاموزیم که چگونه ذهنمان را رام کنیم.
Top