دعاها و مراسم

مهمترین تمرین بودایی این است که ذهنمان را با از بین بردن آنچه مخرب است تصفیه کنیم و پس از آن احساسات مثبت را تقویت کنیم. اگرچه با دعا و انجام مراسم نمی‌توان به این هدف دست یافت، اما آنها به افزایش تمرکز و مطالعات ما کمک می‌کنند و به تمرین‌های دارمایی شکل می‌دهند. تعادل بین عناصر اندیشه، احساسات و اعتقادات به ممارست‌های بودایی ما قداست می‌بخشد و آنها را کامل می‌کند.
Top