پروراندن و رام کردن دیو ترس

این روش با الهام از اثر تِسولتیم آلیون تدوین شده است و به تناسب ساختار آیین «اجرا و احیا کن» (fulfill and restore) یک حافظ دارما تغییر یافته است.

(۱) سعی کنید چیزی را که برای شما موجب بیشترین ترس و اضطراب می‌شود شناسایی کنید – به عنوان مثال، تنها بودن و این تصور که هیچکس مرا دوست ندارد – و خیال کنید آن چیز به شکل دیویی پدیدار می‌شود که شما را آزار داده و ترسانده است.

(۲) تصور کنید که این دیو از وجود شما بیرون می‌آید و در برابرتان می‌ایستد. از او بپرسید که از شما چه می‌خواهد.

(۳) در ذهن خود مجسم کنید که با دادن آنچه دیو می‌خواهد او را می‌پرورید -در این مورد، با عشق و محبّت او را می‌پرورید.

(۴) با دیو دوست شوید و به او بسپارید که در آینده از شما محافظت کند و ترس اینکه کسی دوستتان ندارد را از شما دور کند.

(۵) این نکته را دریابید که اگر فراموش کنید به طور منظم به دیو خوراک برسانید او بار دیگر به شما حمله خواهد کرد، بپذیرید که دیو را در آینده مرتب راضی نگه دارید. این کار مستلزم موارد زیر است:

  • نسبت به حضور او هشیار باشید.
  • با صراحت اقرار کنید، ابراز ندامت کنید و قول بدهید که دیگر از او غلفت نخواهید کرد.

  • به این ترتیب پیوند صمیمانه خود را با او احیا کنید.

  • باز به او غذا دهید.

  • به او یادآوری کنید که به عهدش در مورد حمایت و حفاظت از شما پایبند باشد.

Top