Cầu Nguyện Đức Di Lặc Cho Kiếp Tương Lai

Những ngôn ngữ khác

Trong quá khứ, con đã lang thang trên những con đường dài, đơn độc, nhưng giờ đây, hỡi Đấng Bảo Hộ, nhờ tưởng nhớ đến ngài, khi tia sáng đời con sắp tàn lụi, nguyện cho chiếc móc bi mẫn của ngài giữ lấy tâm con.

Khi tâm con du hành đến tái sanh tương lai, nguyện cho con đản sanh trong hoa sen trước mặt ngài, Đức Di Lặc, ở cõi Tịnh Độ Đâu Suất, nguyện cho con được nuôi dưỡng bằng cam lồ Đại thừa.

Hỡi Đấng Bảo Hộ Di Lặc, khi ngài là thiện tri thức tâm linh của vô số chúng sanh lang thang ở Bồ Đề Đạo Tràng, nguyện cho con cũng là một trong những đệ tử hàng đầu của ngài có thể thuần thục những chúng sanh may mắn.

Bất kỳ thiện hạnh nào con đã tạo ra trong ba thời xin hồi hướng cho nhân duyên được sanh ra trước mặt ngài, Đấng Bảo Hộ của con, bằng cách biểu hiện và thuyết giảng đường tu Đại thừa, nguyện cho con trở thành nơi quy y chân thật cho tất cả chúng sanh trôi lăn mệt mỏi và khốn khổ trong luân hồi.

Top